Podívejte se na naše
předpisy

Dinner Shadow Path Shadow Path
Soubory cookies

Tímto Vás informujeme o zpracování Vašich osobních údajů v souladu s čl. 13 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27.04.2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jako „GDPR„).

Cílem tohoto dokumentu je Vás seznámit se všemi informacemi, které se týkají zpracování osobních údajů. Doporučujeme, abyste si tyto informace o zpracování osobních údajů přečetli. Pokud budete mít jakékoliv další dotazy ohledně zpracování Vašich osobních údajů, prosím kontaktujte nás na [email protected] nebo poštou na níže uvedenou adresu (kontaktní údaje správce).

Pojmy:

Subjekt údajů: Subjektem údajů je identifikovaná nebo identifikovatelná fyzická osoba. Subjektem údajů na webové stránce www.ntfy.cz, provozované správcem osobních údajů, je každá fyzická osoba, která nakupuje na e-shopu www.ntfy.cz nebo jinak používá tuto webovou stránku. Subjektem údajů mohou být zákazníci, kteří nakupují zboží, registrovaní uživatelé, kteří vytvářejí účet na webové stránce www.ntfy.cz, nebo návštěvníci webové stránky, kteří procházejí obsah a nechávají na webu stopy (dále jako „Zákazník“);

Osobní údaj: Veškeré Informace o identifikovaném nebo identifikovatelném Zákazníkovi; identifikovatelným Zákazníkem je fyzická osoba, kterou lze přímo či nepřímo identifikovat, zejména odkazem na určitý identifikátor, například jméno, identifikační číslo, lokační údaje, síťový identifikátor (dále také jako „Údaje“ či „Informace“);

Správce: Subjekt, který určuje účel a prostředky zpracování osobních Údajů, provádí zpracování a nese za toto zpracování odpovědnost.

Kontaktní údaje správce: 

Název: Nice To Fit You s.r.o.
IČO: 19935030
Adresa: Varšavská 715/36, 120 00 Praha 2
E-mail: [email protected]
Telefon: +420 790 285 753

Kontaktní údaje pověřence pro ochranu osobních údajů:

Jmenovali jsme také pověřence pro ochranu osobních údajů – …………………….. 

Můžete ho kontaktovat prostřednictvím e-mailové adresy: [email protected], nebo písemně na naší adrese Varšavská 715/36, 120 00 Praha 2.

Účel zpracování osobních údajů: Důvod, proč jsou osobní Údaje zpracovávány. Takovým důvodem může být např. plnění smlouvy, správa uživatelských účtů, vyřizování podnětů a stížností, zasílání obchodních sdělení (newsletterů) či zobrazování reklam na základě zájmů Zákazníků;

Cookies: Krátké textové soubory, které si ukládá Váš webový nebo mobilní prohlížeč. Většina souborů cookies obsahuje jedinečný identifikátor, tzv. ID souboru cookie. Jedná se o řetězec znaků přiřazovaný webovými stránkami a servery tomu prohlížeči, který soubor cookie uložil. To umožňuje webovým stránkám a serverům jednotlivé prohlížeče rozlišit a identifikovat. Soubory cookies se používají pro zlepšení fungování webových stránek, vyhodnocení jejich návštěvnosti a za účelem lepšího cílení marketingových aktivit. 

Třetí země: Státy mimo Evropský hospodářský prostor, jehož součástí jsou především členské země Evropské unie, Island, Lichtenštejnsko a Norsko.

PRÁVNÍ ZÁKLAD A ÚČELY ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Vaše osobní Údaje budou zpracovávány za účelem:

 1. Zpracování na základě plnění a uzavření smlouvy podle čl. 6 písm. b) GDPR. Pro účely uzavření smlouvy zpracováváme osobní Údaje tímto způsobem:
 • Registrace Zákazníka a obsluha Uživatelského profilu a zpracování objednávek – zpracování je nezbytné pro plnění smlouvy, jejíž smluvní stranou je Zákazník, nebo pro přijetí opatření na žádost subjektu údajů před uzavřením smlouvy.
 • Vyřízení odstoupení od smlouvy – zpracování údajů je nezbytné pro účely vyřízení oznámení o odstoupení od smlouvy.
 • Vyřízení reklamace – zpracování údajů je nezbytné pro vyřízení reklamace.
 1. Zpracování na základě plnění právních povinností Správce podle čl. 6 písm. c) GDPR. Na základě plnění právních povinností Správce zpracováváme osobní Údaje kvůli těmto povinnostem:
 • Vystavení daňového dokladu (faktury) v souladu s daňovými předpisy.
 • Archivace údajů o objednávkách a platebních transakcích po určitou dobu stanovenou zákonem (např. 10 let dle daňových předpisů).
 • Splnění povinností vyplývajících z ochrany spotřebitele a obchodních podmínek.
 • Splnění povinností spojených s reklamacemi, vrácením zboží a podobně.

Správcem jsou zpracovávány následující osobní Údaje:

 • Jméno a příjmení Zákazníka.
 • Kontaktní údaje (zejména e-mail, telefonní číslo).
 • Fakturační adresa (adresa trvalého bydliště).
 • IČO, DIČ nebo jiné identifikační Údaje (pro účely vystavení faktury).
 • Identifikační Údaje platební karty nebo Údaje o bankovním účtu (pro účely platby).
 • Údaje o objednávce (např. datum, částka, způsob platby, doručovací adresa).
 • Údaje o vráceném zboží nebo reklamovaném zboží.
 • Komunikace se Zákazníky (např. e-maily týkající se objednávek, reklamací, dotazů, záznamy z telefonních hovorů atd.).
 • Login k Uživatelskému profilu Zákazníka a chování v Uživatelském profilu (zejména údaje vyplněné Zákazníkem v Uživatelském profilu, nákupní historii, čas registrace, datum poslední aktualizace profilu.
 • IP adresa.
 • Cookies.

Nezpracováváme zvláštní kategorie osobních údajů ve smyslu čl. 9 GDPR.

 1. Zpracování na základě oprávněných zájmů Správce podle čl. 6 písm. f) GDPR. Pro účely oprávněných zájmů Správce zpracováváme osobní Údaje tímto způsobem:
 • Kontaktní Údaje (telefonní číslo, emailová adresa) za účelem komunikace v rámci plnění smlouvy – zasílání potvrzení objednávky, informací o stavu objednávky a pro komunikaci se Zákazníkem. 
 • Informace o způsobu platby, Údaje o platební kartě, bankovním účtu nebo platební bráně.
 • Zpracování osobních údajů pro statistické účely, jako je sběr a analýza dat o návštěvnosti e-shopu a chování Zákazníků.
 • Zpracování osobních údajů pro správné řízení objednávek a doručování zboží.
 • Zlepšení zákaznického servisu – zpracování osobních údajů může být oprávněné pro zlepšení zákaznického servisu, jako je poskytování podpory Zákazníkům, řešení reklamací či hodnocení spokojenosti Zákazníků.
 • Zpracování kontaktního formuláře – zpracování Údajů je nezbytné pro zodpovězení otázky položené uživatelem.
 • Zasílání newsletteru – zpracování údajů za účelem zasílání marketingových informací prostřednictvím komunikačního kanálu uvedeného uživatelem je prováděno v souladu s § 7 zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti k zasílání objednaných obchodních sdělení.
 • Zpracování údajů na sociálních sítích – zpracování údajů je nezbytné k propagaci Správce, k odpovědi na položené dotazy a pro účely zákaznické podpory.
INFORMACE O POVINNOSTI POSKYTNOUT ÚDAJE A DŮSLEDCÍCH NEPOSKYTNUTÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ
 1. Poskytnutí osobních údajů je dobrovolné, ale pokud Správci neposkytnete osobní Údaje, které Správce označuje za nezbytné, nebude Správce moci na Vaši žádost podniknout požadované kroky, uzavřít s Vámi smlouvu, poskytnout Vám služby ze strany Správce, zaslat Vám požadované obchodní Informace nebo s Vámi v té věci jinak komunikovat – bez poskytnutí osobních Údajů nebude možné těchto účelů dosáhnout. Poskytování údajů potřebných pro vystavení faktury je zákonnou povinností a vyplývá ze zákona o dani z přidané hodnoty.
 2. V případě, že jste zprostředkovatel, zmocněnec či kontaktní osoba jednající jménem nebo v zájmu subjektu údajů, s nímž Správce uzavírá smlouvu, je poskytnutí Vašich osobních údajů dobrovolné, ale nezbytné pro uzavření a plnění smlouvy mezi Správcem a subjektem údajů, kterého zastupujete, případně v jehož zájmu jinak jednáte.
 3. Poskytnutí osobních údajů na základě souhlasu se zpracováním osobních údajů je vždy dobrovolné a jejich neposkytnutí (neudělení souhlasu nebo jeho odvolání) nemá žádné sankční důsledky.
 4. Poskytujete-li nám osobní Údaje třetích osob, je vaší povinností informovat o tom dotyčnou osobu a zajistit si její souhlas s těmito podmínkami ochrany osobních údajů.
PŘÍJEMCI OSOBNÍCH ÚDAJŮ
 1. Příjemci Vašich osobních údajů budou pouze subjekty oprávněné podle zákona, včetně orgánů finanční správy nebo jiných orgánů veřejné moci. 
 2. Vaše Údaje mohou být předány subjektům zpracovávajícím osobní Údaje jménem Správce, např. poskytovatelům IT služeb, dopravcům zásilek, subjektům poskytujícím účetní, marketingové, právní a poradenské služby a dalším subjektům zpracovávajícím Údaje pro účely stanovené Správcem.
 3. Vaše osobní Údaje můžeme sdílet s propojenými osobami.
 4. Správce shromažďuje záznamy o službách, ale nijak je nespojuje s osobními údaji. Na základě souborů protokolů mohou být vytvářeny statistiky, které pomáhají při správě webových stránek. Souhrnné přehledy v podobě těchto statistik neobsahují žádné identifikační znaky návštěvníků webových stránek.
 5. Při poskytování našich služeb využíváme technická řešení nabízená subjekty, které mohou zpracovávat osobní údaje mimo Evropský hospodářský prostor (EHP), jako jsou Google, Facebook, YouTube a Instagram.
DOBA UCHOVÁVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ
 1. Vaše osobní údaje budou zpracovávány po celou dobu trvání smluvního vztahu mezi Zákazníkem a Správcem.
 2. Osobní údaje budou zpracovávány také po dobu nezbytnou k plnění právní povinností podle obecně závazných právních předpisů (např.  u daňových dokladů je touto dobou doba nejméně 10 let).
 3. Údaje získané prostřednictvím Uživatelského profilu či jiným obdobným způsobem, zpracováváme po dobu využívání našich služeb a dále obvykle 3 let po jejich zrušení.
 4. Osobní údaje budou zpracovávány dále pro účely ochrany práv a oprávněných zájmů Správce, zejména uplatnění nároků nebo obrany proti nárokům.
 5. Po dobu, než je odvolán souhlas se zpracováním osobních údajů pro účely marketingu, jsou-li osobní Údaje zpracovávány na základě souhlasu.
PRÁVA SUBJEKTŮ ÚDAJŮ

V souvislosti se zpracováním Vašich Údajů máte právo na:

 1. Přístup k Vašim osobním údajům,
 2. Opravu osobních údajů,
 3. Výmaz osobních údajů,
 4. Omezení zpracování osobních údajů,
 5. Oznámení opravy, výmazu nebo omezení zpracování,
 6. Přenositelnost osobních údajů,
 7. Námitku proti zpracování osobních údajů,
 8. Kdykoli odvolat souhlas se zpracováním osobních údajů, aniž by byla dotčena zákonnost zpracování provedeného před jeho odvoláním – pokud je zpracování založeno na souhlasu, který byl Správci udělen, v případech a za podmínek stanovených v GDPR. Práva uvedená v bodech 1-7 výše lze uplatnit tak, že se subjekt údajů obrátí na Správce dle kontaktních údajů v záhlaví této Informace,
 9. Právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů.

Vaše práva týkající se zpracování osobních Údajů lze uplatnit na e-mailu [email protected], osobně či poštou na naši adresu.

PRÁVO PODAT STÍŽNOST DOZOROVÉMU ÚŘADU

Máte právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů se sídlem Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, tel.: 234 665 111, web: www.uoou.cz., v případě, že se domníváte, že bylo porušeno Vaše právo na ochranu osobních údajů.

AUTOMATIZOVANÉ ROZHODOVÁNÍ A PROFILOVÁNÍ

Obecně platí, že vaše osobní údaje nebudou předmětem automatizovaného rozhodování, které má právní účinky nebo podobně významné dopady. Pokud vaše údaje takovým rozhodnutím podléhají, bude takové rozhodování probíhat v souladu s podmínkami smlouvy nebo obsahem doložky o souhlasu, kterou si vyžádáme v samostatném prohlášení.

COOKIES
 1. Soubory cookies jsou krátké textové soubory, které internetová stránka odešle do Vašeho prohlížeče. Umožňují internetové stránce zaznamenat Informace o Vaší návštěvě, například zvolený jazyk a podobně, následující návštěva stránek tak pro Vás může být snazší a příjemnější. Soubory cookies jsou důležité, neboť bez nich by procházení sítě Internet bylo mnohem složitější. Soubory cookies umožňují lepší využití naší internetové stránky a přizpůsobení jejího obsahu Vašim potřebám; používá je téměř každá internetová stránka na světě. Soubory cookies jsou užitečné, protože zvyšují uživatelskou přívětivost opakovaně navštívené internetové stránky. Cookies na Vašem koncovém zařízení nezpůsobují žádné škody, neobsahují viry, trojské koně či jiný škodlivý software.
 2. Druhy souborů cookies:
 1. Dočasné soubory cookies umožňují propojovat Vaše jednotlivé aktivity po dobu prohlížení těchto webových stránek. V okamžiku otevření okna Vašeho prohlížeče se tyto soubory aktivují a deaktivují se po zavření okna Vašeho prohlížeče. U dočasných cookies se po zavření prohlížeče všechny tyto soubory vymažou.
 2. Trvalé soubory cookies pomáhají Váš počítač identifikovat, jestliže opětovně navštívíte naši internetovou stránku. Další výhodou trvalých cookies je to, že nám umožňují přizpůsobit naše internetové stránky Vaším potřebám.
 1. V souladu s § 89 odst. 3 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích, Vás tímto informujeme, že naše internetové stránky využívají pro svoji činnost soubory cookies, tedy že Vaše soubory cookies, včetně trvalých, zpracováváme za podmínek dle GDPR.
 2. Zpracování souborů cookies slouží k následujícím účelům:
 • Technicky nutné cookies jsou základní typ cookies, které jsou nutné pro správné fungování webových stránek a umožňují základní funkce, jako například navigaci mezi stránkami, přihlašování do účtu, uložení položek v nákupním košíku, zobrazení obsahu webové stránky atd. Tyto cookies nevyžadují souhlas uživatele a jsou vždy povoleny.
 • Preferenční cookies jsou dalším druhem cookies, které shromažďují informace o preferencích uživatele na webové stránce, jako jsou například jazykové preference nebo nastavení zobrazení. Tyto cookies umožňují webovým stránkám poskytnout personalizovaný obsah pro uživatele a zlepšit tak celkovou uživatelskou zkušenost. Preferenční cookies nepotřebují váš souhlas, pokud jsou používány pouze k uložení vašich volby, jako například vaše jazykové preference na webové stránce. 
 • Statistické cookies sbírají informace o tom, jak uživatelé používají webovou stránku, například kolik času stráví na stránce, které stránky navštěvují nejčastěji atd. Tyto informace pomáhají optimalizovat výkon a funkčnost webové stránky.
 • Marketingové cookies slouží k zobrazení personalizované reklamy na webových stránkách. Tyto cookies mohou být použity k sledování vašeho prohlížení na webových stránkách a sbírání informací o vašich zájmech, aby byla reklama co nejrelevantnější. Tyto cookies vyžadují váš souhlas.
 • Sociální cookies umožňují sdílet obsah z webové stránky na sociálních sítích a umožňují interakci s obsahem z různých sociálních sítí. Tyto cookies vyžadují váš souhlas.

Právním základem pro používání marketingových cookies je Váš souhlas podle článku 6 odst. 1 písm. a) GDPR. Právním základem pro používání technicky nutných cookies, preferenčních cookies a statistických cookies je článek 6 odst. 1 písm. f) GDPR, tedy zpracováváme Vaše Údaje pro oprávněné zájmy Správce a podle článku 6 odst. 1 písm. b) GDPR, tedy pro účely uzavření smlouvy.

Váš souhlas můžete kdykoliv s účinky do budoucna odvolat / upravit, aniž by tím byla dotčena oprávněnost zpracovávání, jež bylo prováděno před odvoláním souhlasu.

Další informace o správě cookies v jednotlivých prohlížečích naleznete na následujících odkazech:

ZÁVĚR

Právní předpisy i naše způsoby zpracování Vašich osobních Údajů se mohou měnit. Pokud se tyto zásady rozhodneme aktualizovat, umístíme změny na našich webových stránkách a budeme Vás o těchto změnách informovat. V případech, kdy má dojít k zásadnější změně těchto zásad, či v případě, kdy nám tak uloží zákon, budeme Vás informovat předem.

Tyto informace o zpracování osobních údajů jsou účinné ode dne 1. listopadu 2023.

path

Kalorická kalkulačka

1500, 2000, 2500 nebo víc? Jaké množství kalorií je pro Vás optimální? Vyplňte formulář a poznejte své potřeby a své tělo.

Jaký je Váš cíl
Kolik měříte a vážíte?
Kolik máte let a jak často cvičíte?
Vaše pohlaví?

Vaše kalorická potřeba je: