Podívejte se na naše
předpisy

Dinner Shadow Path Shadow Path
I. DEFINICE

Níže používané pojmy mají následující význam:

 1. Prodávající“ – společnost Nice To Fit You s.r.o., se sídlem Varšavská 715/36, 120 00 Praha 2, Vinohrady, IČO: 19935030, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze pod sp.zn.: C 394128 , e-mail: [email protected], telefon: +420 790 285 753;
 2. „Kupující” – uživatel, který uzavřel Smlouvu; Kupujícím může být podnikatelský nebo nepodnikatelský subjekt. Je-li Kupujícím fyzická osoba, musí být zletilá a/nebo plně svéprávná;
 3. „Adresa“ – adresa uvedená Kupujícím při podání Objednávky pro realizaci Dodávky;
 4. „Mobilní aplikace” – software pro iOS nebo Android nainstalovaný na multifunkčním zařízení Kupujícího, který umožňuje přístup na webové stránky včetně Uživatelského profilu;
 5. „Dieta” – návrh Menu z hotových Jídel nebo další Jídlo objednané Kupujícím;
 6. „Dodávka” – přepravní služba poskytnutá za účelem doručení Jídla Kupujícímu; 
 7. „Balíček” – varianta umožňující Kupujícímu vybrat si z určitého počtu a typu Diet;
 8. „Jídlo” – hotový výrobek, který Kupující zakoupí společně s Dietou nebo jako doplněk k Dietě nebo odděleně od Diety;
 9. „Uživatelský profil” – část webových stránek přístupná Kupujícímu pouze po přihlášení, kde může Kupující provádět rezervace a nákupy Menu nebo Jídel, měnit nebo rušit Menu nebo Jídla, měnit datum dodání Menu nebo Jídel, hodnotit vybrané Menu nebo Jídla, měnit heslo pro přístup do profilu;
 10. „Časový rámec” – dokument připojený k Obchodním podmínkám určující lhůtu, ve které může Kupující provést určité změny v Objednávce potravin, změny data Objednávky nebo zrušit Objednávku. Po uplynutí lhůty pro změnu uvedené v Časovém rámci ztrácí Kupující možnost Objednávku změnit. Po uplynutí lhůty pro zrušení Objednávky uvedené v Časovém rámci ztrácí Kupující možnost Objednávku zrušit a nemůže požadovat vrácení finančních prostředků použitých na nákup Jídla;
 11. „Obchodní podmínky” – tato pravidla a předpisy, kterými se řídí poskytování Služeb Prodávajícím Kupujícím a používání webových stránek jejich Uživateli;
 12. „Internetová služba” – webová stránka Prodávajícího, která je uživatelům k dispozici na adrese https://www.ntfy.cz a Kupujícím v mobilní aplikaci;
 13. „Smluvní strany” – zahrnuje obě smluvní strany, tedy Kupujícího a Prodávajícího;
 14. „Smlouva” – smlouva o prodeji Jídel a poskytování přepravních služeb uzavřená mezi Smluvními stranami, jejíž nedílnou součástí jsou Obchodní podmínky přijaté Kupujícím;
 15. „Kupní smlouva” – smlouva o prodeji hotových výrobků uzavřená Smluvními stranami na základě Smlouvy;
 16. „Služby” – služby poskytované Prodávajícím elektronicky, včetně služby prodeje a dodání hotových výrobků v souladu s Balíčkem a Dietou vybranou Kupujícím a služby Uživatelský profil;
 17. „Uživatel” – osoba používající Internetovou službu;
 18. „Menu” – jakýkoli hotový výrobek prodávaný Prodávajícím, zejména potravinářský výrobek, hotové Jídlo nebo nápoj, spolu s přepravní službou;
 19. „Dárkový kód” – elektronicky vygenerovaný Prodávajícím, kód umožňující Kupujícímu zakoupit Služby až do výše částky, na kterou byl kód zakoupen;
 20. „Objednávka” – projev vůle Kupujícího učiněný prostřednictvím Internetové služby za účelem uzavření Kupní smlouvy týkající se hotových výrobků a smlouvy o poskytování přepravních služeb, kterému předchází výběr těchto výrobků (společně s Dietou nebo samostatně), volba formy platby, uvedení adresy a souhlas s obsahem Obchodních podmínek.
II. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

§ 1

Obchodní podmínky stanovují pravidla pro poskytování Služeb Prodávajícím a pravidla pro používání Internetové služby.

§ 2

Aby se zabránilo chybám při používání Služeb, je nutné používat PC nebo podobný počítač, mobilní telefon nebo tablet připojený k internetu, vybavený aktuální verzí operačního systému Windows, Linux, MAC OS, Android nebo iOS a aktuální verzí internetového prohlížeče Internet Explorer, Edge, Google Chrome, Opera, Mozilla Firefox nebo Safari.

§ 3

Kontakt s Prodávajícím probíhá: telefonicky – na čísle: +420 790 285 753, e-mailem – [email protected]. Poštovní korespondenci zasílejte na adresu sídla prodávajícího – Varšavská 715/36, 120 00 Praha 2.

III. POSTUP PRO VOLBU A ÚPRAVU MENU

§4.

 1. Kupující si předem nakonfiguruje Menu a/nebo si vybere další Jídlo na stránce podle jednotlivých Balíčků, které jsou na stránce služby k dispozici, a to prostřednictvím interaktivního průvodce Menu.
 2. Kupující si může předem nakonfigurovat libovolný počet Menu nebo dalších jídel podle pravidel uvedených níže v odstavcích 3.-5.
 3. Během postupu předkonfigurace jídelníčku si Kupující může vybrat položky Menu dle Diet nebo návrhů dalších Jídel a Časových rámců stanovených Prodávajícím.
 4. V souladu s Časovým rámcem má Kupující možnost upravit předem nakonfigurované Menu. Může přidávat nebo odebírat jednotlivé položky Menu, měnit jejich kalorický obsah, měnit adresu dodání, termíny a časy dodání, pokud je pro uvedenou adresu dodání dostupná možnost výběru času dodání.
 5. Prodávající si vyhrazuje, že vzhled Jídla a Menu prezentovaného na webových stránkách se může lišit od vzhledu Jídla a Menu dodaného Kupujícímu. To platí zejména pro potraviny, hotová Jídla a nápoje. Pro vyloučení pochybností Prodávající uvádí, že na základě webové prezentace není prodávající povinen uzavřít Smlouvu či jednotlivé Kupní smlouvy.
IV. DODÁNÍ

§5.

 1. Dodání se provádí na území České republiky do míst uvedených na webových stránkách. Podrobnou oblast doručení si můžete ověřit vyplněním formuláře na webových stránkách a při konfiguraci Menu.
 2. Dodání objednaných Menu se uskuteční ve dnech, které si Kupující zvolí v Uživatelském profilu. Adresu a časy dodání určuje Kupující v profilu v souladu s Časovým rámcem, Prodávající je vázán Adresou a časem dodání určeným Kupujícím.
 3. Kupující může mít definovánu více než jednu doručovací Adresu. Pokud je definována více než jedna doručovací Adresa, musí Kupující před odesláním Objednávky vždy vybrat doručovací Adresu, na kterou má být Objednávka doručena.
 4. Dodání lze provést na bezplatnou Adresu nebo na další placenou Adresu. Oblasti, na které se vztahuje placené doručení, a ceny za doručení na placenou adresu, jsou uvedeny v ceníku doručení. V případě volby dodatečně placené doručovací Adresy bude Kupující před odesláním Objednávky informován o výši příplatku.
 5. Dodání se provádí v noci, nejpozději do 10:00 ráno. Možné časy dodání na danou Adresu jsou uvedeny v Uživatelském profilu a budou Kupujícímu sděleny při vytvoření/změně doručovací Adresy. Není možné nastavit jiný přesný čas doručení než ten, který vyplývá z časových intervalů dostupných pro danou doručovací Adresu.
 6. V případě doručení na Adresu zdarma má Kupující možnost zvolit si preferovanou dobu doručení v souladu s pravidly uvedenými v Uživatelském profilu. Volba časového intervalu doručení může být zpoplatněna, což bude Kupujícímu sděleno před odesláním Objednávky.
 7. Dodávka se uskuteční pouze v čase určeném Kupujícím (den a hodina) a na Adresu uvedenou Kupujícím. Nedoručení Menu z důvodů nezávislých na Prodávajícím (např. oprava příjezdové cesty bez možnosti dojet na uvedenou Adresu, jiná otevírací doba recepce než ta, která byla uvedena při prvotním nastavení Objednávky, porucha domovního zvonku, chybný kód domovního zvonku zadaný Kupujícím, nemožnost kontaktu s Kupujícím) nebo nevyzvednutí Menu Kupujícím v dohodnutém čase a místě nezakládá nárok na dodání Menu za jiných okolností. Jestliže Kupující uvede nesprávnou Adresu nebo změní Adresu pro doručení způsobem, který se odchyluje od pravidel stanovených v Časovém rámci, Prodávající nenese vůči Kupujícímu žádnou odpovědnost a tato skutečnost nezakládá nárok na doručení Menu za jiných okolností.
 8. V případě pochybností o správnosti poskytnuté Adresy je Prodávající oprávněn si je ověřit a může se zdržet vyřízení Objednávky až do jejího ověření. Prodávající bude o takové situaci neprodleně informovat Kupujícího a společně s Kupujícím ověří údaje poskytnuté Kupujícím.
 9. Kupující může změnit datum, časy a adresu dodání v souladu s platným Časovým rámcem. Pokud si Kupující přeje změnit bezplatnou Adresu na placenou Adresu nebo hodiny doručení na placené hodiny, je povinen zaplatit dodatečný poplatek, o kterém bude Kupující informován před schválením změny Adresy nebo hodin doručení. Předchozí věta se nevztahuje na variantu Objednávky, u které není možné změnit její termín (datum). V případě nutnosti změny termínu Objednávky si Prodávající vyhrazuje právo odmítnout vyjmout Jídlo z Objednávky Kupujícího pro daný den. Současně Prodávající podle volby Kupujícího započte náklady na Menu, které nebylo odebráno nebo které Kupující zrušil/změnil datum dodání, na budoucí Objednávky Kupujícího nebo vrátí Kupujícímu peníze za podmínek stanovených v Obchodních podmínkách.
 10. Menu je možné objednat na libovolné dny, které si Kupující zvolí. Při výběru doplňkového Jídla k Dietě prostřednictvím webových stránek budou v rámci možností uvedených v Obchodních podmínkách k dispozici konkrétní doplňková Jídla pro daný den. Kupující může na webových stránkách zkontrolovat Jídla přiřazená k danému dni podle dostupnosti konkrétního Balíčku na webových stránkách nebo prostřednictvím Mobilní aplikace.
 11. V případě státních svátků nebo jiných dnů určených Prodávajícím nemusí být Dodávky uskutečněny, o čemž bude Prodávající Kupujícího informovat alespoň 7 dní předem.
 12. Dodávku objednaných Menu mohou provádět přepravní společnosti spolupracující s Prodávajícím.
 13. Prodávající stanoví, že bez ohledu na to, jaký typ Balíčku si kupující zvolí, bude Dodávka objednaných Menu na daný den probíhat jako jedna společná Dodávka všech Diet objednaných Kupujícím na daný den.
V. CENA A PLATBY

§6.

 1. Ceny Jídel uvedené na webových stránkách jsou celkovou cenou Jídla a rozvozu. Jedná se o ceny včetně příslušných daní, zejména DPH. Pokud by došlo ke zjevné chybě straně Prodávajícího v uvedení ceny Jídel na webu nebo v prostředí Mobilní aplikace, není Prodávající povinen Jídla za takto chybně uvedenou cenu dodat a uzavřít Kupní smlouvu. O takové chybě bude Kupující co nejdříve vyrozuměn prostřednictvím Uživatelského profilu, kde bude ze strany Prodávajícího uveden nový návrh Kupní smlouvy. Kupní smlouva je v takovém případě uzavřená až potvrzením Kupujícího prostřednictvím Uživatelského profilu, že s novou a správnou kupní cenou souhlasí.

§7.

 1. Platba za Menu se provede z prostředků, které Kupující předem převedl Prodávajícímu za tímto účelem. Platba za Menu je možná po zřízení Uživatelského profilu Kupujícího v souladu s § 10.
 2. Převod peněžních prostředků ve prospěch Prodávajícího ze strany Kupujícího se uskuteční pouze:
 • prostřednictvím provozovatele online plateb určeného Prodávajícím, nebo:
 • pomocí platební karty;
 • pomocí dárkového kódu.
 1. Prostředky jsou Prodávajícímu převedeny, jakmile jsou připsány na účet Prodávajícího, ledaže Prodávající dříve v profilu informuje, že prostředky byly úspěšně převedeny.
 2. Zadání Objednávky představuje úkon Kupujícího k připsání peněžních prostředků převedených Prodávajícímu částkou vypočtenou na základě předem nakonfigurovaných Menu (hodnota Objednávky). Pro tyto účely je součástí každé Objednávky uvedeno pole „Objednávám a zaplatím” a zadáním Objednávky dochází k uzavření platné a závazné Kupní smlouvy mezi Prodávajícím a Kupujícím.
 3. Po zadání Objednávky a uzavření Kupní smlouvy Prodávající vydá Kupujícímu – spotřebiteli potvrzení o uzavřené Kupní smlouvě prostřednictvím Uživatelského profilu nebo e-mailu, nejpozději však před tím, než budou Jídla či Menu dle příslušné Objednávky dodány Kupujícímu. Dále po uzavření Kupní smlouvy bude Kupujícímu – spotřebiteli zasláno znění těchto Obchodních podmínek, znění Podmínek věrnostního programu a případně další související dokumentace, která je přílohou uvedených dokumentů.
 4. Prostředky převedené Prodávajícímu jsou sníženy o hodnotu provedené Objednávky ze strany Kupujícího.
 5. Objednávka nebude přijata, pokud hodnota peněžních prostředků převedených Prodávajícímu a dosud nezahrnutých do hodnoty Objednávky a nevrácených Kupujícímu je nižší, než hodnota podané Objednávky.
 6. Je-li výše prostředků převedená Prodávajícímu dosud nezapočtená na hodnotu Objednávky a nevrácená Kupujícímu nedostatečná k uskutečnění Objednávky, lze Objednávku bez přerušení procesu Objednávky uskutečnit pouze převodem prostředků prostřednictvím poskytovatele online plateb nebo platební karty.
 7. Pokud došlo ke změně, včetně zrušení Objednávky, která má za následek změnu částky, kterou má Kupující zaplatit Prodávajícímu na základě Objednávky:
 • v případě změny, která má za následek zvýšení hodnoty Objednávky, se o tento rozdíl sníží prostředky převedené Prodávajícímu;
 • v případě změny, která má za následek snížení hodnoty Objednávky, se prostředky převedené Kupujícím Prodávajícímu obnoví o hodnotu rozdílu.
 1. K definitivnímu připsání peněžních prostředků na účet Prodávajícího dojde až v okamžiku, kdy se Objednávka stane definitivní a neodvolatelnou. Objednávka se považuje za definitivní a neodvolatelnou v okamžiku, kdy ji již nelze změnit nebo zrušit v souladu s Časovým rámcem. Zadání Objednávky je současně pokynem pro Kupujícího k převedení prostředků určených k úhradě, jakmile se Objednávka stane definitvní a neodvolatelnou.
 2. Kupující může požadovat, aby mu Prodávající vrátil všechny finanční prostředky, které mu byly převedeny a nebyly připsány na účet Prodávajícího.
 3. Informace o prostředcích převedených Kupujícím Prodávajícímu, připsaných na hodnotu Objednávky, připsaných k úhradě Prodávajícímu nebo vrácených Kupujícímu jsou k dispozici v Uživatelském profilu.
 4. Prodávající si neúčtuje žádné poplatky za převedení peněžních prostředků, jejich započtení na hodnotu Objednávky nebo zaplacení Prodávajícímu a Kupující nemá nárok na žádné výhody.
 5. Na žádost Kupujícího a v případě ukončení Smlouvy vrátí Prodávající peněžní prostředky převedené Prodávajícímu, které nebyly připsány na jeho účet.
 6. Peněžní prostředky budou navráceny výhradně Kupujícímu na účet uvedený Kupujícím a patřící Kupujícímu do 7 pracovních dnů od obdržení řádné žádosti o úhradu nebo od ukončení Smlouvy, ve které Kupující oznámí číslo účtu, na který mají být prostředky převedeny.
 7. Pokud Prodávajícímu vznikla pohledávka z jakéhokoli titulu vůči Kupujícímu, je Prodávající oprávněn započíst peněžní prostředky převedené Kupujícím na úhradu Služeb a Menu na uspokojení pohledávky s předchozím oznámením Kupujícímu.

§8.

 1. Faktury budou Kupujícímu zpřístupněny elektronicky prostřednictvím Uživatelského profilu Kupujícího. Kupující prohlašuje, že souhlasí se zasíláním faktur a jejich oprav v elektronické podobě.
 2. Elektronická faktura dokumentující všechny prodeje Kupujícímu, u nichž se Objednávky staly v daném kalendářním měsíci konečnými a neodvolatelnými podle § 7 odst. 9, bude zpřístupněna v Uživatelském profilu kupujícího vždy do 15. dne následujícího měsíce.
 3. Kupující obdrží informaci o vystavení elektronické faktury v Uživatelském profilu na jím uvedenou e-mailovou adresu.
VI. POUŽITÍ DÁRKOVÝCH KÓDŮ

§9.

 1. Dárkový kód může použít pouze Kupující. Pro použití dárkového kódu je nutná jeho aktivace.
 2. Dárkový kód po aktivaci umožňuje Kupujícímu zakoupit omezený sortiment Menu nabízených Prodávajícím. Pomocí dárkového kódu není možné nakupovat zboží nebo služby poskytované jinými subjekty než Prodávajícím.
 3. Po uzavření kupní smlouvy na dárkový kód není možné hodnotu dárkového kódu zvýšit.
 4. Není možné aktivovat dárkový kód, jehož platnost vypršela, ani dárkový kód, který již byl aktivován dříve.
 5. Datum platnosti a hodnota dárkového kódu jsou uvedeny v e-mailu zaslaném Prodávajícím po uzavření kupní smlouvy o prodeji dárkového kódu s Kupujícím na e-mailovou adresu uvedenou tímto Kupujícím.
 6. Za účelem aktivace dárkového kódu zašle Kupující Prodávajícímu na e-mailovou adresu [email protected] číslo dárkového kódu a e-mailovou adresu Kupujícího poskytnutou Prodávajícímu v souvislosti s uzavřením smlouvy.
 7. Aktivace dárkového kódu znamená převod finančních prostředků Prodávajícímu za účelem úhrady Menu. Aktivace dárkového kódu je jednorázová a má za následek jeho vypršení. O aktivaci dárkového kódu je Kupující informován v profilu do 1 dne od obdržení informací zaslaných Kupujícím za účelem aktivace dárkového kódu Prodávajícím.
 8. Dárkový kód může být použit pouze jedním Kupujícím a na jeho jméno.
 9. Dárkový kód je platný do doby jeho aktivace, maximálně však 12 měsíců od dne uzavření smlouvy. Po uplynutí doby platnosti se dárkový kód stává neplatným.
 10. Prodávající neověřuje, jakým způsobem se Kupující k dárkovému kódu dostal. Kupující je povinen zachovávat důvěrnost dárkového kódu a nezpřístupnit jej neoprávněným osobám. Prodávající neodpovídá za ztrátu dárkového kódu Kupujícím. Na žádost každého držitele dárkového kódu však Prodávající zašle ztracený dárkový kód znovu na e-mailovou adresu, kterou Kupující uvedl při uzavření kupní smlouvy na dárkový kód. Dárkový kód neumožňuje zadávání platebních příkazů a není platebním nástrojem. Prodej a používání dárkového kódu rovněž nepředstavuje platební službu ani vydávání či distribuci elektronických peněz. Částka získaná Prodávajícím z prodeje dárkového kódu není úročena a Kupující nemá nárok na žádné výhody. Dárkový kód přijímá pouze Prodávající.
VII. PROFIL – REGISTRACE A NASTAVENÍ

§10.

 1. Využívání Služeb je možné až po uzavření Smlouvy. Pro uzavření Smlouvy se Kupující registruje vyplněním interaktivního přihlašovacího formuláře prostřednictvím sítě internet, ve kterém je třeba uvést jméno, příjmení, e-mailovou adresu (login), telefonní číslo a heslo k profilu, a následně uděluje souhlas s těmito Obchodními podmínkami. V důsledku uzavření Smlouvy si Kupující vytvoří Uživatelský profil. Každý Kupující vkládá údaje do Uživatelského profilu dobrovolně. Kupující má možnost kdykoli po uzavření Smlouvy své údaje upravit, s výjimkou e-mailové adresy (login).
 2. Po ověření zadaných údajů kliknutím na tlačítko „registrovat“ bude na e-mailovou adresu uvedenou Kupujícím zaslán obsah Obchodních podmínek, znění Podmínek věrnostního programu a případně další související dokumentace, která je přílohou uvedených dokumentů. Smlouva je uzavřena, jakmile jsou zadané údaje potvrzeny, ledaže interaktivní formulář nebyl vyplněn nebo byl vyplněn chybně, o čemž bude Kupující informován. Při registraci a vyplňování interaktivního přihlašovacího formuláře je Kupující povinen uvádět správné a pravdivé údaje. Údaje poskytnuté při registraci považuje Prodávající za správné. Prodávající neodpovídá za škodu způsobenou zadáním neaktuálních, nesprávných nebo nekompletních údajů.
 3. Po zřízení Uživatelského profilu Prodávající poskytne Kupujícímu instruktážní zprávy o tom, jak Uživatelský profil nebo Mobilní aplikaci používat.
 4. Uzavření Smlouvy a vytvoření Uživatelského profilu je bezplatné.
 5. Internetovou službu a Mobilní aplikaci lze používat pouze k účelům uvedeným v Obchodních podmínkách a v souladu s platnými právními předpisy. Uživateli (Kupujícímu) je zakázáno zejména způsobit narušení nebo přetížení IT systémů Prodávajícího nebo jiných subjektů přímo či nepřímo zapojených do poskytování Internetových služeb.
 6. V případě, že Kupující používá Internetovou službu nebo Mobilní aplikaci v rozporu s výše uvedenými pravidly, má Prodávající právo pozastavit poskytování Služby až do objasnění okolností porušení, nebo v případě výše uvedených důvodů odmítnout poskytování Služeb, vrátit přijaté peněžní prostředky nebo odstoupit od Smlouvy.
 7. Jakýkoli obsah zveřejněný v Internetové službě, zejména ochranné známky, loga a obrázky, jsou chráněny příslušnými právními předpisy. Jejich použití způsobem neslučitelným s používáním Služeb nebo v rozporu s těmito Obchodními podmínkami, příslušnými právními předpisy či k jakémukoliv jinému nedovolenému účelu, není povoleno.
VIII. POVINNOSTI PRODÁVAJÍCÍHO

§11.

 1. Prodávající se zavazuje, že dodá Kupujícímu jídlo podle uskutečněné Objednávky. 
 2. Prodávající upozorňuje, že Jídlo může obsahovat alergenní složky. Seznam alergenních složek je uveden na obalech dodaného jídla a je uveden na webových stránkách Prodávajícího.
 3. Prodávající nenese odpovědnost za případný nepříznivý zdravotní stav Kupujícího nebo negativní reakci organismu na složky pokrmu (potravinové alergie, potravinové intolerance a jiné související potíže), a to zejména z důvodu, že Prodávající nemá k dispozici žádné údaje o zdravotním stavu a alergiích Kupujícího, jakož i z důvodu neznalosti jiných potravin, tekutin a produktů užívaných Kupujícím a jejich účinků na organismus Kupujícího.
 4. Jídla mohou obsahovat lepek, a proto se nedoporučují lidem s celiakií.

§12.

 1. Nebezpečí ztráty nebo poškození Jídla přechází na Kupujícího v okamžiku, kdy Prodávající nebo společnost, která pro Prodávajícího zajišťuje přepravní služby, zanechá jídlo na místě určeném Kupujícím.

§13.

 1. Nebezpečí ztráty nebo poškození Jídla přechází na Kupujícího v okamžiku, kdy Prodávající nebo společnost, která pro Prodávajícího zajišťuje přepravní služby, zanechá jídlo na místě určeném Kupujícím.

§14.

 1. Prodávající nenese odpovědnost za nedodání zboží z důvodu vyšší moci. Za vyšší moc se považují zejména vnější události, které je nemožné nebo téměř nemožné předvídat a jejichž následkům nelze zabránit.
 2. Prodávající je oprávněn odstoupit od Kupní smlouvy z důvodu vyprodání zásob nebo nedostupnosti zboží. Prodávající bezodkladně informuje Kupujícího telefonicky, případně prostřednictvím emailové adresy uvedené v Objednávce. Pokud již byly Prodávajícím v souvislosti s Objednávkou přijaty peněžní prostředky, vrátí je do 14 dnů od oznámení o odstoupení od Kupní smlouvy včetně nákladů na dodání Kupujícímu, a to stejným způsobem, jakým byly peněžní prostředky přijaty, popřípadě způsobem určeným Kupujícím.
IX. ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY KUPUJÍCÍM

§15.

 1. Níže uvedená ustanovení se nevztahují na případy, kdy je Kupujícím podnikatel a koupě se týká jeho podnikatelské činnosti.
 2. Kupující – spotřebitel má právo odstoupit od Smlouvy do 14 dnů od uzavření Smlouvy bez udání důvodu. V případě odstoupení od Smlouvy se má za to, že Smlouva nebyla uzavřena.
 3. Kupující může od Smlouvy odstoupit zasláním vzorového formuláře pro odstoupení od Smlouvy prodávajícímu. Vzorový formulář je přílohou č. 1 obchodních podmínek. Pro dodržení lhůty uvedené v odstavci 1 postačí zaslání formuláře před jejím uplynutím.
 4. Kupující zašle vyplněný vzorový formulář pro odstoupení od Smlouvy:
  a) e-mailem na adresu: [email protected]
  b) písemně na adresu Varšavská 715/36, 120 00 Praha 2 – Vinohrady
 5. Jestliže je prohlášení o odstoupení od Smlouvy zasláno elektronicky, Prodávající neprodleně zašle potvrzení o přijetí prohlášení o odstoupení od Smlouvy na e-mailovou adresu, která byla uvedena fyzickou osobou.
 6. Pokud Kupující požádal o zahájení poskytování Služeb podle Smlouvy před uplynutím lhůty pro odstoupení od Smlouvy, nemá odstoupení od Smlouvy vliv na již uzavřené Kupní smlouvy. V takovém případě bude Kupující povinen zaplatit za Služby poskytnuté do odstoupení od Smlouvy a nebude mít nárok na vrácení zaplacené ceny.
 7. Kupující – spotřebitel bere na vědomí ustanovení § 1837 zákona č. 89/2012. Sb., občanský zákoník (dále také jako „OZ”), podle kterého nelze mimo jiné odstoupit od Kupní smlouvy o dodávce zboží vyrobeného podle požadavků spotřebitele nebo přizpůsobeného jeho osobním potřebám podle písm. d), od Kupní smlouvy o dodávce zboží, které podléhá rychlé zkáze, nebo zboží s krátkou dobou spotřeby podle písm. e), od Kupní smlouvy o dodávce zboží v zapečetěném obalu z důvodu ochrany zdraví nebo hygienických důvodů, pokud Kupující – spotřebitel obal porušil. 
 8. Právo na odstoupení od Kupní smlouvy ve lhůtě 14 dnů se rovněž nevztahuje na smlouvu o dodávce potravin dle  § 1840 odst. 1 písm. g) OZ, kterou představuje Kupní smlouva.
X. UZNÁVÁNÍ REKLAMACÍ A MIMOSOUDNÍ ŘEŠENÍ SPORŮ

§16.

 1. Kupující mohou podávat reklamace: písemně na adresu sídla Prodávajícího (tj. Varšavská 715/36, 120 00 Praha 2 – Vinohrady) nebo e-mailem na adresu [email protected].
 2. Prodávající odpovídá za to, že Jídla a Menu nemají při dodání a převzetí Kupujícím vady, tedy že v době, kdy Kupující Jídla a Menu přebírá, odpovídá Prodávající za to, že:
  • Jídla a Menu odpovídají ujednanému popisu, druhu a množství, jakož i jakosti a jiným ujednaným vlastnostem;
  • Jídla a Menu jsou vhodná k účelu, pro který si je Kupující objednává a s nimiž obě Smluvní strany souhlasily (stravování);
  • Jídla a Menu jsou dodány s potřebnými instrukcemi, jsou-li nutné (pokyny ohledně ohřátí, skladování apod.).
 3. Prodávající dále odpovídá za to, že vedle ujednaných vlastností:
  • jsou Jídla a Menu vhodné k účelu, k němuž se zboží tohoto typu obvykle používá, i s ohledem na práva třetích osob a právní předpisy;
  • Jídla a Menu množstvím, jakostí a dalšími vlastnostmi, včetně trvanlivosti a funkčnosti odpovídají obvyklým vlastnostem věcí téhož druhu, které může Kupující rozumně očekávat, i s ohledem na veřejná prohlášení učiněná Prodávajícím, a to zejména reklamou nebo označením;
  • Jídla a Menu budou dodána s příslušenstvím včetně obalu a pokynů k použití, které může Kupující rozumně očekávat. Většina pokynů a informací je dostupná prostřednictvím webových stránek nebo Mobilní aplikace;
  • Jídla a Menu odpovídají jakostí nebo provedením vzorku nebo předloze, které byly Kupujícímu poskytnuty před uzavřením Kupní smlouvy.
 4. Prodávající neodpovídá za výše uvedené v odst. 3 v případě, že byl Kupující před uzavřením Kupní smlouvy Prodávajícím zvlášť upozorněn, že se některé vlastnosti Jídla nebo Menu liší a Kupující s tím při uzavírání Kupní smlouvy výslovně souhlasil.
 5. Pro vyloučení pochybností Prodávající uvádí, že důvodem pro reklamaci není, pokud Jídlo či Menu nesplnily chuťová očekávání Kupujícího a Jídlo či Menu tedy neodpovídá jeho chuťovým preferencím. Kupující nemá práva z vadného plnění v případě, že vadu sám způsobil. Vadou dále není běžné opotřebení z obvyklého používání.
 6. Práva z vadného plnění může Kupující uplatnit do dvou let od převzetí zboží. To neplatí u zboží, na kterém je vyznačena minimální doba trvanlivosti, po kterou si zboží zachová své vlastnosti a funkce, a u kterého lze vytknout vadu maximálně do takto vyznačené doby (platí pro většinu Jídel a Menu nabízených Prodávajícím). Má se za to, že pokud se vada projeví v průběhu jednoho roku od převzetí, zboží bylo vadné již při převzetí, ledaže to povaha věci nebo vady vylučuje (což se vztahuje na Jídla a Menu dodávaná Prodávajícím s ohledem na jejich trvanlivost). Pokud byla vada ze strany Kupujícího vytknuta oprávněně, dvouletá doba na uplatnění práv z vadného plnění neběží po dobu, kdy nemohl Kupující věc používat (např. z důvodu, že měl Prodávající danou věc u sebe v rámci vreklamačního řízení).
 7. Pokud je v rámci reklamačního řízení ze strany Kupujícího vytknuta Prodávajícímu vada, může Kupující požadovat její odstranění. V rámci své volby může Kupující požadovat:
  • dodání nové věci bez vady;
  • opravu věci, ledaže je pro Prodávajícího zvolený způsob odstranění vady nemožný nebo ve srovnání s jinými nároky nepřiměřeně nákladný;
  • přiměřenou slevu z ceny;
  • odstoupit od Kupní smlouvy.
 8. Právo na slevu nebo právo odstoupit od Kupní smlouvy vzniká v případě, kdy:
  • Prodávající odmítl vadu odstranit nebo ji neodstranil v přiměřené době po jejím vytknutí tak, aby tím Kupujícímu nezpůsobil značné obtíže;
  • se vada projeví opakovaně, tedy třikrát a vícekrát;
  • pokud je vada podstatným porušením Kupním smlouvy;
  • pokud je z prohlášení Prodávajícího či okolností zjevné, že vadu neodstraní v přiměřené lhůtě nebo bez značných obtíží pro Kupujícího.
 9. Pro vyloučení pochybností ze uvádí, že Kupující nemá právo odstoupit od Kupní smlouvy, pokud vada není významná (podstatná).
 10. Reklamace musí obsahovat údaje o osobě (Kupujícím), která reklamaci podává, důvod stížnosti (popis vady Jídla či Menu), požadovaný způsob vyřízení reklamace a datum, kdy ke skutečnosti, která je předmětem stížnosti, došlo. Přiložení fotografického důkazu škody k dopisu se stížností může usnadnit a urychlit proces vyřizování reklamace.
 11. Prodávající informuje Kupujícího:
  • o potvrzení provedené reklamace Kupujícím (kde Prodávající potvrzuje Kupujícímu přijatou reklamaci – Prodávající uvede datum reklamace uplatněné Kupujícím, obsah reklamace, způsob vyřízení reklamace požadovaný Kupujícím a kontaktní údaje na Kupujícího);
  • o způsobu vyřízení reklamace do 30 dnů od obdržení reklamace (nebude-li tato lhůta dodržena, má Kupující právo na slevu z ceny nebo odstoupit od Kupní smlouvy). Prodávající poskytne Kupujícímu odpověď na reklamaci v listinné podobě na Kupujícím uvedenou adresu nebo na jiném trvalém nosiči (např. zasláním e-mailu);
  • o potvrzení o vyřízení reklamace (po vyřízení reklamace Prodávající vydá písemně nebo na elektronickou adresu uvedenou Kupujícím potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace, případně potvrzení o zamítnutí reklamace).
 12. Pokud učinil nákup Kupující – spotřebitel, má právo na úhradu účelně vynaložených nákladů na uplatnění reklamace, pokud byla důvodná a uznána ze strany Prodávajícího, kdy tyto náklady jsou chápány jako nejnižší možné. O proplacení těchto nákladů musí Kupující – spotřebitel zažádat nejpozději do 1 měsíce od lhůty pro vytknutí vady, jinak nemusí být ze strany Prodávajícího uznány.

§ 17

 • Pokud jste spotřebitelem, můžete se za účelem mimosoudního řešení sporu obrátit na Českou obchodní inspekci se sídlem na adrese Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, a to v souladu se zákonem o ochraně spotřebitele. Bližší informace naleznete na webové adrese https://adr.coi.cz/.
 • Dále bychom vás chtěli informovat o existenci platformy ODR (Evropská platforma pro online řešení sporů) a možnosti její využití k řešení sporů. Platforma ODR je k dispozici na adrese: http://ec.europa.eu/consumers/odr.
XI. ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ A SOUBORŮ COOKIE

§ 18.

 1. Informace vyžadované právními předpisy o ochraně údajů týkající se používání Internetové služby a Mobilní aplikace poskytujeme prostřednictvím zásad zpracování osobních údajů, které jsou k dispozici na internetové stránce na adrese: https://ntfy.cz/privacy-policy
 2. Internetová stránka používá soubory cookies. Podrobná pravidla pro používání souborů cookies na webových stránkách jsou uvedena v zásadách zpracování osobních údajů a souborů cookies, které jsou k dispozici na webových stránkách na adrese: https://ntfy.cz/privacy-policy

§ 19.

 1. Prodávající si vyhrazuje právo na krátkodobé technické přerušení přístupu na webové stránky z důvodu údržby nebo aktualizace dat na serveru.
XII. PLATNOST SMLOUVY

§ 20.

 1. Smlouva se uzavírá na dobu neurčitou.
 2. Kupující může Smlouvu kdykoli s okamžitou platností vypovědět:
  • zasláním písemného prohlášení na adresu Varšavská 715/36, 120 00 Praha 2;
  • zasláním prohlášení elektronicky na e-mailovou adresu: [email protected].
 3. Ukončení Smlouvy ze strany Kupujícího nemá vliv na účinnost uzavřených Kupních smluv.
 4. Prodávající může Smlouvu vypovědět se 7denní výpovědní dobou z následujících závažných důvodů:
  • pokud Kupující podnikne kroky nebo činnosti v rozporu s obecně platnými právními předpisy, které mají vliv na plnění Smlouvy;
  • pokud Kupující opakovaně poruší ustanovení Obchodních podmínek a Prodávající jej pod hrozbou vypovězení nebo odstoupení od Smlouvy vyzve, aby uvedeného porušování zanechal ve lhůtě 7 dnů, a Kupující toto ustanovení opětovně poruší nebo nepřestane porušovat po uplynutí lhůty stanovené Prodávajícím;
  • pokud povinnost Prodávajícího ukončit Smlouvu vyplývá z právních předpisů.
 5. Výpověď Smlouvy ze strany Prodávajícího má za následek ukončení závazku z Kupních smluv, které Prodávající nesplnil ke konci výpovědní doby. Pro vyloučení pochybností Smluvní strany uvádí, že nevyužité finanční prostředky, které jsou Kupujícímu dostupné v Uživatelském profilu a nebyly připsány na účet Prodávajícího na základě Objednávek Kupujícího, budou navráceny Kupujícímu v souladu s těmito Obchodními podmínkami.
XIII. ZMĚNY OBCHODNÍCH PODMÍNEK

§21.

 1. Prodávající může změnit Obchodní podmínky v případě následujících závažných důvodů:
  • v důsledku změny právní úpravy, která vede k potřebě změnit Obchodní podmínky;
  • v případě rozhodnutí obecného soudu nebo vydání rozhodnutí, doporučení či jiného aktu orgánu veřejné správy, který je pro Prodávajícího závazný, v důsledku čehož je nutné provést změny Obchodních podmínek.
 2. Prodávající může změnit Obchodní podmínky v případě změny nabídky Prodávajícího z důvodu:
  • zavedení nových produktů a služeb;
  • vylepšení nebo doplnění stávajících funkcí nebo poskytovaných služeb ze strany Prodávajícího;
  • změny nebo zrušení určitých funkcí nebo služeb poskytovaných Prodávajícím.
 3. Kupující bude o navrhovaných změnách Obchodních podmínek informován e-mailem nejméně 14 dní před datem účinnosti těchto změn. Do dne předcházejícího dni účinnosti může Kupující Smlouvu vypovědět s účinností ode dne předcházejícího dni účinnosti změn. Ukončení Smlouvy kupujícím nemá vliv na uzavřené Kupní smlouvy.
 4. Jestliže Kupující nevypoví Smlouvu před navrhovaným datem účinnosti změn Obchodních podmínek, znamená to, že se změnami souhlasí.
 5. Změny Obchodních podmínek nemají vliv na již zadané Objednávky a již uzavřené, realizované nebo splněné Kupní smlouvy.
 6. Kupující může Smlouvu vypovědět:
  • zasláním písemného prohlášení na adresu Varšavská 715/36, 120 00 Praha 2
  • zasláním prohlášení elektronicky na e-mailovou adresu: [email protected].
XIV. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

§22.

 1. Obchodní podmínky jsou k dispozici ke stažení na adrese [email protected] a v Uživatelském profilu Kupujícího.
 2. Tyto Obchodní podmínky nabývají účinnosti dne 1. listopadu 2023.
 3. Veškeré právní vztahy a případné soudní spory, které vzniknou na základě Smlouvy a v její souvislosti mezi Smluvními stranami, se řídí právním řádem České republiky a budou řešeny místně a věcně příslušnými soudy České republiky; tím není dotčena možnost Kupujícího využít možnosti mimosoudního řešení sporů dle § 18 Obchodních podmínek. 
 4. Místně příslušným soudem je obecný soud určený podle sídla Prodávajícího.
 5. Pokud vztah založený Smlouvou a následně Kupní smlovou obsahuje mezinárodní prvek, řídí se příslušné smluvní vztahy vždy českým právem, zejména zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů. Tím nejsou dotčena aplikovatelná práva spotřebitele vyplývající z obecně závazných předpisů.
 6. Prodávající používá při jednání s Kupujícím český jazyk, pokud se Smluvní strany nedohodnou jinak.

Přílohy k obchodním podmínkám NTFY:

 1. Vzor odstoupení od smlouvy o uživatelském profilu
 2. Vzor odstoupení od kupní smlouvy
 3. Časový rámec
 4. Vzor odstoupení od smlouvy o členství ve věrnostním programu
path

Kalorická kalkulačka

1500, 2000, 2500 nebo víc? Jaké množství kalorií je pro Vás optimální? Vyplňte formulář a poznejte své potřeby a své tělo.

Jaký je Váš cíl
Kolik měříte a vážíte?
Kolik máte let a jak často cvičíte?
Vaše pohlaví?

Vaše kalorická potřeba je: