Podívejte se na naše
předpisy

Dinner Shadow Path Shadow Path
I. DEFINICE
 1. „Mobilní aplikace” – software pro iOS nebo Android nainstalovaný na multifunkčním zařízení Kupujícího, který umožňuje přístup na webové stránky včetně Uživatelského profilu;
 2. „Spotřebitel” – Spotřebitel ve smyslu zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník a zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele;
 3. „Kupující” – Uživatel, který uzavřel smlouvu; Kupujícím může být jak podnikatelský, tak nepodnikatelský subjekt. Je-li Kupujícím fyzická osoba, musí být zletilá a/nebo plně svéprávná;
 4. „Jídlo” – hotový výrobek, který Kupující zakoupí společně s Dietou nebo jako doplněk k Dietě nebo odděleně od Diety, zejména potravinářský výrobek, hotové Jídlo nebo nápoj.
 5. „Uživatelský profil” – část webových stránek, která je Uživateli dostupná pouze po přihlášení a která umožňuje využívání služeb Prodávajícího v souladu s Obchodními podmínkami;
 6. „Věrnostní bod” – jednotka, kterou Prodávající udělil Účastníkovi a která se používá podle podmínek věrnostního programu;
 7. „Časový rámec” – dokument stanovující časový rámec, ve kterém může Kupující provést určité změny Objednávky, změny termínu Objednávky nebo zrušit Objednávku, připojený k Obchodním podmínkám.
 8. „Obchodní podmínky” – smluvní podmínky stanovující pravidla pro poskytování Služeb ze strany Prodávajícího Kupujícím a pro používání webové stránky jejími Uživateli, které jsou k dispozici na adrese https://ntfy.cz/terms-and-conditions
 9. „Podmínky věrnostního programu” – tyto podmínky účasti ve věrnostním programu; jsou k dispozici na adrese https://ntfy.cz/terms-and-conditions-of-the-loyalty-programme
 10. „Internetová služba” – webová stránka Prodávajícího, která je dostupná na adrese www.ntfy.cz a pro Kupující v mobilní aplikaci;
 11. „Prodávající” – společnost Nice To Fit You s.r.o., se sídlem Varšavská 715/36, 120 00 Praha 2, Vinohrady, IČO: 19935030, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze pod sp.zn.: C 394128/MSPH;  
 12. „Strany” – zahrnuje obě smluvní strany, tedy Kupujícího i Prodávajícího;
 13. „Účastník” – Kupující, který uzavřel Smlouvu o členství ve věrnostním programu;
 14. „Smlouva” – rámcová smlouva o poskytování Služeb uzavřená mezi Stranami, jejíž nedílnou součástí jsou Obchodní podmínky přijaté Kupujícím;
 15. „Smlouva o členství ve věrnostním programu” – dohoda o účasti ve věrnostním programu, jejíž nedílnou součástí jsou Podmínky věrnostního programu přijaté Účastníkem;
 16. „Kupní smlouva” – smlouva o prodeji Jídla nebo Menu uzavřená mezi Stranami na základě Smlouvy;
 17. „Služby” – služby poskytované Prodávajícím elektronicky, včetně služby prodeje a dodání Jídla nebo Menu podle Balíčku, Diety a služby Uživatelský profil zvolené Kupujícím;
 18. „Uživatel” – osoba, která používá Internetovou službu;
 19. „Menu” – nabídka Jídel dodávaných Prodávajícím spolu s doručovací službou.
II. VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ
 1. Tento dokument stanovuje pravidla fungování věrnostního programu organizovaného Prodávajícím, pravidla účasti v tomto programu a pravidla využívání Věrnostních bodů Účastníky. Věrnostní program je organizován na území České republiky.
 2. Věrnostní program je určen k odměňování Účastníků po splnění podmínek stanovených v těchto Podmínkách věrnostního programu. Účelem věrnostního programu je také propagace Prodávajícího.
 3. Pojmy psané velkými písmeny, které nejsou definovány v Podmínkách věrnostního programu, jsou definovány v Obchodních podmínkách. Pokud je definice v těchto Podmínkách věrnostního programu odlišná od definice uvedené v Obchodních podmínkách, použije se definice v těchto Podmínkách věrnostního programu.
 4. Odstoupení od Smlouvy o členství ve věrnostním programu nemá vliv na platnost Kupních smluv uzavřených s využitím Věrnostních bodů.
 5. Účastníkem věrnostního programu může být pouze Kupující.
 6. Věrnostní body může použít pouze Účastník.
 7. Přijetí Podmínek věrnostního programu je možné pouze po předchozím přijetí Obchodních podmínek nebo současně s přijetím Obchodních podmínek.
 8. Smlouva o členství ve věrnostním programu je uzavřena přijetím Podmínek věrnostního programu, ledaže interaktivní formulář nebyl vyplněn nebo byl vyplněn nesprávně, o čemž bude Účastník informován.
 9. Věrnostní program je doplňkem činností prováděných Prodávajícím v souladu s Obchodními podmínkami. Účast ve věrnostním programu není možná bez uzavření Smlouvy.
 10. Podmínky poskytování Služeb Prodávajícím a platby za Jídla zakoupená Účastníkem za Věrnostní body jsou uvedeny v Obchodních podmínkách.
 11. Věrnostní body a výhody z nich mohou podléhat zdanění. Účastník může být povinen zaplatit daň v souvislosti s využíváním věrnostního programu.
 12. Věrnostní body udělené Účastníkovi může Účastník využít pouze ve vztahu k Prodávajícímu. Věrnostní body může využít pouze Účastník, kterému byly uděleny, a to pouze ve svůj prospěch. Za Věrnostní body není možné nakupovat Služby nebo zboží poskytované jinými subjekty než Prodávajícím.
 13. Věrnostní body neumožňují zadávat platební příkazy a nejsou platebním nástrojem, zejména ne platební kartou. Poskytování a využívání Věrnostních bodů také nepředstavuje platební službu ani vydávání či distribuci elektronických peněz. Věrnostní body jsou udělovány výhradně Prodávajícím a jejich využití snižuje hodnotu další Objednávky, kterou Účastník zadá výhradně u Prodávajícího.
 14. Věrnostní body nelze vyměnit za hotovost ani jiné finanční prostředky.
 15. Účastníkem věrnostního programu nemůže být Kupující, který je podnikatelem (využívá program B2B).
 16. Kontakt s Prodávajícím je možný:

a. telefonicky na čísle: +420 790 285 753;
b. e-mailem na adresu: [email protected];
c. poštou na adresu: Varšavská 715/36, 120 00 Praha 2, Vinohrady

III. PŘIDĚLOVÁNÍ VĚRNOSTNÍCH BODŮ
 1. Účastníkovi nevznikají žádné náklady spojené s účastí ve věrnostním programu.
 2. Prodávající přidělí Účastníkovi určitý počet Věrnostních bodů v důsledku výskytu událostí nebo provedení akcí Účastníkem uvedených v Podmínkách věrnostního programu. Věrnostní body jsou Účastníkovi udělovány pouze po dobu jeho účasti ve věrnostním programu.
 3. Prodávající má právo ověřit platnost udělení Věrnostních bodů. V případě zjištění neoprávněného nebo nesprávného přidělení Věrnostních bodů je Prodávající oprávněn tyto Věrnostní body odebrat. V takovém případě jsou informace o jejich přidělení z Uživatelského profilu vymazány a Účastník je nemůže použít.
 4. Pokud Prodávající umožní Účastníkovi hodnotit Jídla, získá Účastník jeden (1) Věrnostní bod za každé hodnocení provedené Účastníkem za každé Jídlo dodané v daný den. Každý den je možné provést pouze jedno hodnocení a hodnocení za daný den nesmí proběhnout později než čtyři (4) dny po hodnoceném dni. Účastník může získat maximálně jeden (1) věrnostní bod za každý den za každé Jídlo dodané v daném dni. Každý Kupující, který na doporučení Účastníka věrnostního programu uzavřel s Prodávajícím Smlouvu, jejíž nedílnou součástí jsou Obchodní podmínky, má nárok na jednorázovou pětiprocentní (5%) slevu na Jídla nebo Menu zakoupené u Prodávajícího.
 5. Jestliže Kupující, kterému byl nákup Jídel nebo Menu doporučen a uzavřel na základě doporučení Účastníka Smlouvu dle odstavce výše, od Smlouvy odstoupí, nemá takový nový Účastník nárok na slevu a nemá nárok na dříve přidělené Věrnostní body.
 6. Objednávka se považuje za konečnou a neodvolatelnou v okamžiku, kdy ji již nelze změnit nebo zrušit v souladu s Časovým rámcem.
 7. Jestliže Účastník určil stejnou doručovací adresu jako jiný Účastník a informuje o tom Prodávajícího, budou mu za každou dodávku uskutečněnou na tuto adresu přiděleny tři (3) Věrnostní body. V případě změny doručovací adresy jedním z Účastníků nebudou body na tomto základě přiděleny žádnému z Účastníků.
 8. Použití slevového kódu snižujícího hodnotu Objednávky během uzavírání Kupní smlouvy může mít za následek nepřiznání Věrnostních bodů během trvání Kupní smlouvy.
IV. ZÁZNAMY VĚRNOSTNÍCH BODŮ
 1. Účastník je informován o počtu udělených Věrnostních bodů a době jejich platnosti v Uživatelském profilu.
 2. Věrnostní body jsou uděleny a zaznamenány v Uživatelském profilu Účastníka neprodleně, nejpozději do 3 dnů ode dne, kdy došlo k události nebo kdy Účastník provedl akci, která je důvodem pro udělení Věrnostních bodů ze strany Prodávajícího.
 3. Účastník průběžně ověřuje správnost počtu udělených a využitých Věrnostních bodů a bez zbytečného odkladu Prodávajícímu nahlásí zjištěné nesrovnalosti.
 4. Každý Věrnostní bod může Účastník využít pouze po dobu jeho platnosti uvedenou v odstavci níže.
 5. Věrnostní body jsou platné 6 měsíců ode dne, kdy byly uděleny a zaznamenány v Uživatelském profilu. Věrnostní body lze využít pouze v rámci doby jejich platnosti. Po uplynutí doby platnosti Věrnostní body ztrácejí platnost, informace o jejich udělení jsou z Uživatelského profilu vymazány a Účastník je nemůže použít.
V. POUŽITÍ VĚRNOSTNÍCH BODŮ
 1. Věrnostní body udělené Účastníkovi pokaždé sníží hodnotu následné Objednávky učiněné Účastníkem o hodnotu Věrnostních bodů udělených a registrovaných Účastníkovi.
 2. Jeden Věrnostní bod snižuje hodnotu Objednávky o 1 Kč.
 3. V případě, že je počet Věrnostních bodů vyšší než hodnota zadané Objednávky, zůstanou Věrnostní body nevyužité ke snížení hodnoty této Objednávky zaznamenány v Uživatelském profilu Účastníka a sníží hodnotu další nebo následujících Objednávek Účastníka.
 4. Hodnota Objednávky se sníží o Věrnostní body podle pořadí, v jakém byly Účastníkovi uděleny, takže hodnota Objednávky se nejprve sníží o Věrnostní body udělené Účastníkovi dříve a poté o Věrnostní body udělené Účastníkovi později.
 5. V případě, že je počet Věrnostních bodů nižší než hodnota zadané Objednávky, je zbývající hodnota účtována z finančních prostředků převedených Prodávajícímu v souladu s Obchodními podmínkami.
 6. Jestliže počet Věrnostních bodů a výše finančních prostředků převedených Prodávajícímu dosud nepřipsaných na hodnotu Objednávky a nevrácených Účastníkovi nestačí k uskutečnění Objednávky, je objednání bez přerušení procesu Objednávky možné pouze převodem finančních prostředků prostřednictvím poskytovatele online platebních služeb.
VI. ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY O ČLENSTVÍ VE VĚRNOSTNÍM PROGRAMU
 1. Ustanovení tohoto odstavce se vztahují pouze na Účastníky, kteří jsou fyzickými osobami.
 2. Účastník má právo odstoupit od Smlouvy o členství ve věrnostním programu bez udání důvodu do 14 dnů ode dne uzavření Smlouvy o členství ve věrnostním programu.
 3. Účastník může od Smlouvy o členství ve věrnostním programu odstoupit podáním prohlášení o odstoupení od Smlouvy o členství ve věrnostním programu Prodávajícímu. Prohlášení lze podat na formuláři, jehož vzor je přílohou Podmínek věrnostního programu.
 4. Pro dodržení lhůty uvedené v bodě 2 postačí, je-li prohlášení zasláno před jejím uplynutím.
 5. Dojde-li k odstoupení Účastníka od Smlouvy o členství ve věrnostním programu, má se za to, že Smlouva o členství ve věrnostním programu nebyla uzavřena. 
 6. Prohlášení o odstoupení od Smlouvy o členství ve věrnostním programu lze podat písemně na adresu sídla Prodávajícího, zaslat e-mailem na adresu: [email protected] nebo telefonicky na čísle: +420 790 285 753.
 7. V případě, že je prohlášení o odstoupení od Smlouvy o členství ve věrnostním programu zasláno telefonicky nebo elektronicky, zašle Prodávající na e-mailovou adresu uvedenou Účastníkem neprodleně, nejpozději však do 3 dnů od doručení prohlášení, potvrzení o přijetí prohlášení o odstoupení od Smlouvy o členství ve věrnostním programu.
 8. Odstoupení od Smlouvy o členství ve věrnostním programu vliv nemá vliv na Smlouvu ani na uzavřené Kupní smlouvy. Účastníkovi zůstávají zachovány i poskytnuté a evidované Věrnostní body.
VII. ZMĚNA PODMÍNEK VĚRNOSTNÍHO PROGRAMU
 1. Prodávající může změnit Podmínky věrnostního programu v případě, že nastane některý z následujících závažných důvodů:
  • v důsledku změny právní úpravy, která vyžaduje změnu Podmínek věrnostního programu; nebo
  • v případě rozhodnutí obecného soudu nebo vydání rozhodnutí, doporučení, nebo jiného aktu orgánu veřejné správy, který je pro Prodávajícího závazný a v jehož důsledku je nutné provést změny Podmínek věrnostního programu; nebo
  • v případě změny nabídky Prodávajícího z důvodu zavedení nových produktů a služeb; nebo
  • v případě změny nabídky Prodávajícího z důvodu vylepšení nebo doplnění stávajících funkcí nebo poskytovaných služeb ze strany Prodávajícího; nebo
  • v případě změny nabídky Prodávajícího z důvodu změny nebo zrušení určitých funkcí nebo Služeb poskytovaných Prodávajícím, přičemž Podmínky věrnostního programu mohou být změněny pouze v rozsahu nezbytném pro odstranění nebo změnu takových funkcí nebo Služeb.
 1. Účastník bude informován o všech navrhovaných změnách Podmínek věrnostního programu e-mailem na adresu určenou Účastníkem nejpozději čtrnáct (14) dní před datem jejich účinnosti.
 2. Do dne předcházejícího dni účinnosti změn může Účastník vypovědět Smlouvu o členství ve věrnostním programu s účinností ode dne předcházejícího dni účinnosti změn. Výpověď Smlouvy o členství ve věrnostním programu ze strany Účastníka nemá vliv na Smlouvu ani na uzavřené Kupní smlouvy. Účastníkovi zůstávají také přidělené a evidované Věrnostní body.
 3. Účastník může Smlouvu o členství ve věrnostním programu vypovědět:
 1. a. zasláním písemné výpovědi na adresu: Varšavská 715/36, 120 00 Praha 2, Vinohrady
 2. b. zaslání prohlášení elektronicky na e-mailovou adresu: [email protected]
 1. Jestliže Účastník nevypoví Smlouvu o věrnostním programu před navrhovaným dnem účinnosti změn Podmínek věrnostního programu, má se za to, že se změnami souhlasí.
 2. Změny Podmínek věrnostního programu nemají vliv na Smlouvu ani na uzavřené Kupní smlouvy. Účastníkovi zůstávají také přidělené a evidované Věrnostní body.
VIII. VYŘIZOVÁNÍ REKLAMACÍ
 1. Reklamace (stížnosti) týkající se služeb poskytovaných Prodávajícím na základě Podmínek věrnostního programu může Účastník podat: písemně na adresu sídla Prodávajícího, tj. Varšavská 715/36, 120 00 Praha 2, Vinohrady, e-mailem na adresu: [email protected] nebo telefonicky na čísle +420 790 285 753.
 2. Prodávající informuje Účastníka o způsobu vyřízení stížnosti do 30 dnů od jejího obdržení. Prodávající zašle odpověď na reklamaci Účastníkovi v listinné podobě nebo na jiném trvalém nosiči, např. zasláním e-mailu na adresu uvedenou Účastníkem.
 3. Pokud jste Spotřebitelem, můžete se za účelem mimosoudního řešení sporu obrátit na Českou obchodní inspekci se sídlem na adrese Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, a to v souladu se zákonem o ochraně Spotřebitele. Bližší informace naleznete na webové adrese https://adr.coi.cz/
 4. Dále bychom vás chtěli informovat o existenci platformy ODR (Evropská platforma pro online řešení sporů) a možnosti její využití k řešení sporů. Platforma ODR je k dispozici na adrese: http://ec.europa.eu/consumers/odr
IX. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
 1. Účastník může Smlouvu o členství ve věrnostním programu kdykoli s okamžitou účinností vypovědět:
  • zasláním písemného prohlášení na následující adresu: Varšavská 715/36, 120 00 Praha 2, Vinohrady nebo zasláním prohlášení elektronicky na e-mailovou adresu: [email protected],
 2. Prodávající může Smlouvu o členství ve věrnostním programu vypovědět se 14denní výpovědní dobou z následujících závažných důvodů:
 1. jestliže Účastník činí kroky nebo činnosti v rozporu s obecně platnými právními předpisy;
 2. pokud Účastník opakovaně poruší Podmínky věrnostního programu a Prodávající jej pod hrozbou výpovědi Smlouvy o členství ve věrnostním programu vyzve, aby uvedeného porušování do 7 dnů zanechal, a Účastník po uplynutí Prodávajícím stanovené lhůty opětovně poruší nebo nezanechá porušování;
 3. pokud povinnost Prodávajícího vypovědět Smlouvu o členství ve věrnostním programu vyplývá z právních předpisů.
 1. Smlouva o členství ve věrnostním programu se uzavírá na dobu neurčitou. Ukončení nebo vypovězení Smlouvy o členství ve věrnostním programu z jakéhokoli důvodu má za následek její zánik.
 2. Podmínky věrnostního programu jsou ke stažení na adrese https://ntfy.cz/terms-and-conditions-of-the-loyalty-programme
 3. Všechny údaje a informace poskytnuté Účastníkem musí být pravdivé.
 4. Prodávající bude při jednání s Účastníky používat český jazyk, pokud se strany nedohodnou jinak. 
 5. Veškeré právní vztahy a případné soudní spory, které vzniknou na základě Smlouvy o členství ve věrnostním programu a v její souvislosti mezi Prodávajícícm a Účastníkem jakožto smluvními stranami, se řídí právním řádem České republiky a budou řešeny místně a věcně příslušnými soudy České republiky. Tím není vyloučena  možnost Kupujícího využít mimosoudního řešení sporů dle čl. VIII odst. 3 a odst. 4 věrnostního programu. 
 6. Místně příslušným soudem je obecný soud určený podle sídla Prodávajícího. 
 7. Podmínky věrnostního programu jsou účinné od 1. listopadu 2023.

Přílohy k věrnostnímu programu NTFY:

 1. Vzor odstoupení od smlouvy o členství ve věrnostním programu
path

Kalorická kalkulačka

1500, 2000, 2500 nebo víc? Jaké množství kalorií je pro Vás optimální? Vyplňte formulář a poznejte své potřeby a své tělo.

Jaký je Váš cíl
Kolik měříte a vážíte?
Kolik máte let a jak často cvičíte?
Vaše pohlaví?

Vaše kalorická potřeba je: